Love for FBTU

LOVE FOR FYNS BORD-TENNIS UNION

F.B.-T.U.

§ 1.

Unionens navn er Fyns Bord-Tennis Union (F.B.-T.U.). Unionen er tilsluttet Dansk BordTennis Union (DBTU) under Danmarks IdrætsForbund (DIF).

§ 2.

Unionens formål er at virke for bordtennisspillets fremme på Fyn og omliggende øer.

§ 3.

1. Enhver klub, der ønsker at indtræde som medlem af Unionen, må til bestyrelsen indsende skriftlig begæring herom, underskrevet af formanden. Klubbens love vedlægges. Unionens bestyrelse træffer herefter beslutning om, hvorvidt optagelse kan finde sted. Der gives klubben meddelelse om denne beslutning.

2. Senest 14 dage derefter skal kontingent for det løbende regnskabsår være indbetalt til Unionens kasserer, og først da er klubben medlem af Unionen.

§ 4.

1. Klubberne betaler til F.B.-T.U. et årligt kontingent, hvis størrelse fastsættes af repræsentantskabet. Dette kontingent inkluderer kontingent til DBTU.

2. Det af repræsentantskabet fastsatte kontingent for det løbende regnskabsår (fra 1. april til 31. marts) skal være indbetalt til Unionens kasserer inden d. 10. oktober.

3. Er kontingentet ikke betalt inden denne dato, idømmes klubben en bøde på kr. 100,00, og klubben og dens spillere nægtes tilladelse til at deltage i noget officielt arrangement, indtil kontingentet er betalt.

§ 5.

Udmeldelse af Unionen skal ske skriftligt inden 1. juli.

§ 6.

Enhver under Unionen stående klub og dens medlemmer er forpligtiget til:
a) at overholde Unionens love og reglementer samt de bestemmelser og forordninger, bestyrelsen til enhver tid måtte finde nødvendige eller hensigtsmæssige.
b) til enhver tid at holde Unionen underrettet om, hvem der er klubbens (bord-tennisafdelingens) formand.

§ 7.

Såfremt en klub efter bestyrelsens skøn udviser usømmelig adfærd eller nægter at efterkomme givne forordninger eller trods opfordring nægter at skride ind mod et klubmedlem, der har gjort sig skyldig i sådanne forhold, kan bestyrelsen over for den pågældende klub eventuelt det pågældende medlem, træffe sådanne foranstaltninger, som den måtte anse for hensigtsmæssige.

§ 8.

1. Unionens anliggender varetages af en bestyrelse på mindst 4 medlemmer, der er ansvarlig over for repræsentantskabet.

2. På det årlige repræsentantskabsmøde vælges i lige år formand og sekretær, i ulige år næstformand og kasserer. De vælges ved almindelig stemmeflerhed. Der er desuden mulighed for valg af 1-3 menige medlemmer til bestyrelsen. De menige medlemmer vælges for et år ad gangen

3. Bestyrelsesmedlemmer og udvalgsmedlemmer skal være medlem af en klub under F.B.-T.U.

4. Til at revidere Unionens regnskab udpeger repræsentantskabet to revisorer, som skiftevis vælges for en 2-årig periode på de årlige repræsentantskabsmøder. Desuden vælges hvert år en revisorsuppleant.

5. Til at varetagelse af træning og udvælgelse af spillere, der skal repræsentere Unionen, vælges for 2 år i ulige år et spilleudvalg på indtil 5 – dog mindst 3 – medlemmer.

6. Til varetagelse af turnerings- og stævneaktiviteter vælges for 2 år i lige år et turneringsudvalg på indtil 5 – dog mindst 3 – medlemmer.

7. Til at varetage uddannelse af dommere, påsætte dommere til åbne fynske stævner og mesterskaber samt DT-kampe på Fyn vælges for 2 år i lige år et dommerudvalg på indtil 3 – dog mindst 1 – medlem.

8. Til varetagelse af andre løbende opgaver vælges hvert år på repræsentantskabsmødet de nødvendige udvalg med reference til bestyrelsen.

9. Til varetagelse af enkeltstående opgaver kan bestyrelsen nedsætte ad hoc-udvalg.

10. Ingen kan vælges uden at være til stede, når valg foregår, med mindre vedkommende har givet skriftligt tilsagn om at ville modtage valg.

11. I tilfælde af frafald indenfor valgperioden har bestyrelsen samt udvalg ret til at foretage supplering, ligesom de også selv bestemmer forretningsordenen.

§ 9.

Repræsentantskabet, som er Unionens højeste myndighed, består af bestyrelsen og medlemmerne af TU, SpU, DoU, BrU og de under § 8 stk. 9 valgte udvalgsmedlemmer samt 2 repræsentanter fra hver klub.

§ 10.

1. Det årlige repræsentantskabsmøde afholdes i april og indkaldes med 3 ugers varsel til klubberne, der 8 dage før mødet tilsendes en fuldstændig dagsorden med afskrift af forslag m.m., der måtte komme til behandling.

2. Forslag, der ønskes behandlet, skal indsendes til formanden senest 14 dage før mødet.

§ 11.

1. Repræsentantskabet er beslutningsdygtigt uden hensyn til mødedeltagelsen, idet simpel stemmeflerhed blandt de fremmødte er afgørende. Ændringer af Unionens love kræver dog, at mindst 2/3 af de repræsenterede stemmer afgives for forslaget.

2. Skriftlig afstemning finder sted, dersom én af de tilstedeværende stemmeberettigede ønsker det.

§ 12.

Dagsorden for det ordinære repræsentantskabsmøde skal indeholde følgende punkter:

1. Valg af dirigent og kontrol af fuldmagter.
2. Beretninger.
3. Kassereren fremlægger det reviderede regnskab til godkendelse.
4. Fastsættelse af klubbernes kontingent til F.B.-T.U.
5. Behandling af eventuelt indkomne forslag (se paragraf 10).
6. Valg til F.B.-T.U.s udvalg (se paragraf 8).
7. Eventuelt (hvorunder intet kan vedtages).
§ 13.

1. Bestyrelsen kan til enhver tid indkalde til ekstraordinært repræsentantskabsmøde, og den er forpligtiget dertil, når mindst 1/3 af de under Unionen stående klubber indsender skriftlig, motiveret begæring herom til formanden. Mødet skal da holdes senest en måned efter begæringens modtagelse.

2. Ekstraordinært repræsentantskabsmøde kan indvarsles med 8 dages skriftligt varsel og med den fuldstændige dagsorden.

§ 14.

DBTUs årsmødets stemmeberettigede er 1 repræsentant pr. klub, jfr. seneste DIF-klubopgørelse. Endvidere har DBTUs bestyrelsesmedlemmer samt formændene for de i DBTUs love § 11 nævnte udvalg hver en stemme. BBTU, FBTU JBTU og ØBTU har hver 1 stemme.

§ 15.

1. Fyns Bord-Tennis Union kan ikke opløses, så længe 3 klubber modsætter sig dette. I tilfælde af opløsning tilfalder dens midler FBTUs Venner.

2. Fyns Bord-Tennis Union er stiftet den 28. februar 1943.

3. Lovene er revideret og godkendt af repræsentantskabet den 5. oktober 1965. Ændringer vedtaget af repræsentantskabet den 13. august 1969, den 15. april 1980, den 27. april 1985, den 25. april 1987, den 19. april 1989, den 25. april/18. maj 1994, den 22. april 1996, den 25. april 2000, den 28. april 2001 og den 25. april 2016.