Turneringsreglement

for

F.B.T.U.’s holdturnering og mesterskaber

 

FBTU’s holdturnering og mesterskaber afvikles efter bestemmelserne i dette reglement suppleretmed reglerne fra DBTU’s reglement. I enkelte tilfælde er de fynske regler her anderledes end DBTU’s. Det fremgår ved, at anden tekst/tilføjelse er anført i dette reglement.

Nedenstående regler og er sidst revideret på repræsentantskabsmødet april 2017. Ændringerne her er anført med kursiv.

 § 1. Formål
Stk. 1: At fastsætte rammerne for FBTU’s turneringer og stævner.
Stk. 2: Ved FBTU’s lokale mesterskaber (LM), lokale holdturneringer og stævner gælder som udgangspunkt ITTF’s bordtennislove og regler for internationale turneringer, DBTU’s disciplinærbestemmelser, reklameregulativ samt vejledning for overdommere.
Vejledning: Stk. 1: Afviklingen skal ske på bedste sportslige måde og fortolkning af bestemmelserne sker med dette for øje.

§ 2. Licens
Stk. 1: Enhver spiller der ønsker at deltage i FBTU’s officielle aktiviteter skal via egen klub løse licens hos DBTU.
Stk. 2: En spiller kan opnå licens for maksimalt to klubber. A- og B-licens.
Stk. 3: DBTU fastsætter licensafgift og gyldighedsperiode.
Stk. 4: FBTU’s sæson er fra 1. august til 31. juli.

Vejledning: Stk. 2: A-licens giver en spiller ret til deltagelse i stævner og i holdturnering for sin egen klub. B-licens giver en spiller ret til samtidigt at deltage på et turneringshold for en anden klub i den fynske holdturnering. En spiller kan ikke deltage i samme kategori for 2 klubber.

§ 3. Klubskifte
DBTU skal altid underrettes om klubskifte. En spiller kan i samme sæson kun repræsentere to klubber i den lokale holdturnering. Klubskifte for deltagelse i den fynske holdturnering skal ske senest d. 15/9.

Vejledning:
Stk. 1: Klubskifte sker på Bordtennisportalen. Den klub som får indmeldelse fra en spiller fra en anden klub starter klubskiftet med at udfylde skærmbilledet, indmeldelse. Klubben som spilleren skifter fra godkender/afviser klubskiftet på skærmbilledet, udmeldelse. Bliver klubskiftet godkendt, så er klubskiftet gennemført og gældende.

Ved klubskifte senere end 15/9 gives 2 måneders karantæne regnet tidligst fra turneringens startdato. FBTU kan ud fra den givne situation vurdere hvorvidt der kan blive tale om at give en dispensation.

§ 10. Brug af spillere
1. Serie 4 er kun åben for spillere, der ved holdturneringens start har et ratingtal på 1399 og derunder.
Serie 3 er kun åben for spillere, der ved holdturneringens start har et ratingtal på 1700 og derunder.
Serie 2 er kun åben for spillere, der ved holdturneringens start har et ratingtal på 1950 og derunder.

Reglen med Max. ratingtal gælder ikke for en klubs førstehold.

Turneringsudvalget kan dispensere fra reglen om spilleres ratingtal.

 2. Ungdomsspillere på seniorhold
Ungdomsspillere fra drenge og opefter må spille fast på seniorhold fra serie 3 og opefter, såfremt de ikke deltager i FBTUs ungdomsrækker. Turneringsudvalget kan dispensere vedr. serie 4 såfremt særlige forhold gør sig gældende.

Spillere på junior- eller drengedivisionshold, må deltage fast på seniorhold fra serie 2 og højere rækker. Spillere i FBTUs ungdomsrækker med max 1200 point må være reserve i serie 4, og ungdomsspillere med max 1450 point må være reserve i serie 3 så ofte, der er brug for det og stadig spille i ungdomsrækkerne.

3. Forskellige spillere i første kamp
Samme spiller må under ingen omstændighed benyttes på mere end ét Danmarksturnerings- eller seriehold i klubbens første kamp i hver af de respektive rækker. Dog må spillere, der udelukkende er benyttet som reserve på hold i Dan­marksturne­ringen i runderne før starten af lokalunionernes turnering, straks benyttes på et hold i lokalunionens turnering.

Ingen spiller kan fungere som reserve i et holds første kamp i en sæson.

4. Indsættelse af reserve
Uanset allerede skrevet holdskema kan en spiller, så længe han endnu ikke har spillet, erstattes med en reserve.

5. Hold pr. dag
Ingen spiller kan deltage på mere end ét hold pr. dag.

6. Brug af spillere i de sidste runder
Spillere, der er benyttet på et hold i en af de sidste 4 runder af turneringen, kan ikke nedrykkes i den resterende del af turneringen.

En spiller, der har været benyt­tet som reserve på et højere rangerende hold, kan rykkes til­bage til sit ordinære hold under iagttagelse af § 10 B.

 

§ 10 A Udskiftning af spillere mellem klubbens hold
Udskiftning af spillere mellem klubbens hold:

Ved udskiftning af spillere mellem klubbens hold må en spiller kun rykkes ned til den nærmeste lavere række, klubben deltager i, og kun et hold ad gangen – dog må en spiller altid rykke to hold ned. Spilleren, der rykkes ned, må først benyttes på et lavere hold, når det hold, spilleren rykkes ned fra, har spillet (tidligst den efterfølgende dag) uden ham.

§ 10 B Reserveregel

Som reserve på et hold kan benyttes en spiller fra et af klubbens lavere rangerende hold eller en spiller, der ikke i forvejen har spillet på et hold i den pågældende sæson. Reservens aktuelle ratingtal må max være 75 point højere end den spiller, der erstattes. Denne reserve kan rykkes tilbage på sit ordinære hold straks, dog tidligst dagen efter, at han har spillet som reserve på det højere rangerende hold. Den erstattede spiller, som skal have spillet på holdet i løbet af sæsonen, tilhører stadig det hold, hvor reserven har været benyttet og må ikke benyttes på lavere rangerende hold. Det skal altid fremgå af holdskemaet, når en spiller har været benyttet som reserve. Det skal ligeledes fremgå, hvem reserven erstatter.

En spiller, der har været oversidder på et hold (evt. hold 1,) tilhører først hold 2, når spilleren har spillet en kamp for holdet.

I løbet af en sæson kan ingen spiller fungere som reserve i mere end to kampe.

 

§ 12 Point

Regler for placering i puljespillet

Vundet holdkamp giver to point. Ved uafgjort kamp tildeles begge hold et point. Ved turneringens afslutning er det hold, der har flest point, vinder. I tilfælde af, at to eller flere hold står lige afgøres placeringen efter følgende prioritering: 

 1. Flest point i indbyrdes holdkamp/e.
 2. Forskel i antal vundne og tabte individuelle kampe (kampscore).
 3. Bedste kampscore i indbyrdes holdkamp/e (kvotient vundne/tabte holdkampe)
 4. Bedste sætscore i indbyrdes holdkamp/e (kvotient vundne/tabte sæt) .

Er stillingen stadig lige mellem hold, som skal deltage i op-, ned- eller slutspil spilles en omkamp mellem de involverede hold. Lodtrækning foretages af TU vedrørende afvikling af kampen(e).


§ 13. Kampafvikling
1. Det tilstræbes, at spillelokalet er klar senest 15 minutter før den fastsatte spilletid.

2. Holdskema: Hjemmeholdet har altid venstre kolonne (A, B, C, evt. D) på holdskemaet.

Alle spillerne skal så vidt muligt være spilleklare til det fastsatte tidspunkt, og enhver spiller skal være klar til at spille, når hans første kamp ifølge holdskemaet står for tur, jfr. § 31.2.. I modsat fald kan der indsættes reserve for vedkommende. Sker dette ikke, regnes den pågæl­dende spillers kampe for tabte.

En ulovligt anvendt spillers kampe regnes altid for tabte.

Bliver en påbegyndt holdkamp af gyldig grund ikke færdigspillet, skal der træffes aftale om kampens fortsættelse med turneringsudvalget.

3. Kampstart: Såfremt en klub ikke er klar til at spille senest 15 min. efter fastsat tid, kan modparten kræve at vinde uden kamp.

Såfremt en spiller ikke er omklædt, når han skal spille, kan modparten kræve at vinde uden kamp.

Såfremt en klubs spillere møder senere end det ovenfor anførte tidspunkt, vil eventuel protest mod diskvalifikation under ingen omstændigheder kunne gøres gældende med mindre forsinkelsen skyldes force majeure (omstændigheder over hvilke, de pågældende ikke er herrer).

4. Kontrol af spilleforhold: Lokalunionens bestyrelse og udvalg har til enhver tid ret til at kontrollere en holdkamp og de forhold, hvorunder den afvikles.

5. Overtrædelse af reglementer: Overtrædelse af turnerings­reglementet berettiger turneringsud­valget til at erklære kampen tabt for den part, der begår overtrædelsen.

6. Dårlig opførsel: Hvis en spiller under en holdkamp udviser dårlig opførsel, kan han/hun indberettes til turneringsudvalget, der, efter at have hørt sagen fra begge sider, bedømmer, om evt. karantæne kommer på tale, og hvor lang den skal være.

 

§ 15 Flytning af kamp:

 1. Fremrykning af kamp: Turneringskampene må gerne afvikles før det i turneringsplanen fastsatte tidspunkt. Ny kampdato skal straks meddeles til FBTUs sekretariat.
 1. Udsættelse af kamp: Klubberne kan, hvis de er enige herom, uden at indhente turneringsud­valgets tilladelse, udsætte en kamp til den efter­følgende uge. Ingen kamp kan dog af klubberne udsættes ud over sidste spillerunde i såvel 1. som 2. halvsæson. Såfremt en kamp bliver flyttet, er det den ny kampdato (spilledagen), som er afgørende for reglerne om op- /nedrykning af spillere samt brug af reserver.

Udsættelsen / fremrykningen med angivelse af ny kampdato, skal straks meddeles til FBTUs sekretariat. Den nye kampdato skal godkendes af TU.

§ 17. Protester
1. Enhver protest mod en holdkamps forløb skal rettes skriftligt til turneringsudvalget senest 3 dage efter kampen, led­saget af et protestge­byr. Protestgebyrets størrelse fremgår af DBTUs takster for sæsonen.  Gebyret tilbagebetales, hvis protesten tages til følge. Uden protestgebyr bliver ingen sag behandlet.

 1. Anke: En eventuel anke over turneringsudvalgets afgørelse skal indsendes til FBTUs Appeludvalg senest en uge efter, at man er blevet gjort bekendt med afgørelsen, ledsaget af et gebyr af samme størrelse som nævnt under protest. Uden gebyr bliver ingen sag behandlet.

En eventuel anke af Appeludvalgets afgørelse kan indsendes til DBTUs Appeludvalg senest 10 dage efter, at man er blevet gjort bekendt med afgørelsen.

 

§ 18 Arrangørklubbens forpligtigelser

 1. Spilleforhold: Den arrangerende klub skal levere bolde til holdkampen. Endvidere skal klubben sørge for, at borde, net og belysning samt lokaleforholdene er i overensstemmelse med gældende regler.
 1. Resultat/holdskema: Hjemmeholdet skal straks efter kampen (samme aften) indtaste enkeltresultaterne på BordtennisPortalen. Ved manglende indberetning (frist til kl. 18 dagen efter kampen) vil klubben blive idømt en bøde på kr. 100,00. Næste gang er bøden på kr. 150,00, derefter kr. 200,00 o.s.v.

Holdskemaerne skal ikke indsendes til sekretariatet, men opbevares i klubben. Kun hvis TU beder om det, skal et holdskema indsendes.

 

§ 19. Trækning af hold

 1. En klub skal til en turnering anmelde sine hold i de rækker, hvortil den efter sidste turnerings resultater har kvalificeret sig.

Såfremt en klub til turneringen anmelder flere hold, end de der gennem­fører, skal klubben trække sit/sine lavest rangerede hold i den pågældende aldersklasse til­bage.

Klubben idømmes for trækning af hold en bøde på 150,00 kr. pr. hold.

Turneringsudvalget kan, hvor særlige forhold gør sig gældende, dispensere fra denne §.

Nye klubber anbringes efter turneringsudvalgs skøn.


§ 20 Turneringsafvikling

 1. Rækker: F.B.-T.U.s holdturnering afvikles hver sæson i rækker for: Veteraner (fra 35 år), seniorer og ungdom.
  I den fynske turnering spilles alle kampe.
 1. Inddeling i kredse: I veteran- og ungdomsrækker: inddeles efter turneringsud­valgets skøn. I seniorrækkerne inddeles i: Fynsserie (10 hold), serie I (10 hold), serie II (2 kredse á 10 hold), i serie III og IV inddeles så vidt muligt i kredse med hver 10 hold.
 1. Turneringsform: I Fynsserien og serie I spilles en dob­beltturnering.

I øvrige rækker spilles før jul et grundspil i en enkeltturnering. Efter jul samles holdene – den øverste halvdel af holdene samles i oprykningskreds/e, den nederste halvdel af holdene i nedrykningskr­eds/e. Begge grupper spiller nu hver sin enkelt­turne­ring,­ hvor holdene starter med et antal point svarende til placeringen i grundspil­let. Bedstplacerede: 4 point – derefter 3, 2, 1 og 0 point.

I ungdomsrækker op- og nedrykkes holdene efter jul efter turneringsudvalgets skøn.

I veteranrækker afgør turneringsudvalget spillefor­men.

 1. Efteranmeldelser: Turneringsudvalget kan indsætte ekstra hold i turneringen i de laveste rækker efter jul.
 1. Holdstørrelser: Rækkerne afvikles normalt med 3 personers hold, som spiller 9 singler og 1 double. Fynsseri­en afvikles dog med 4-mands hold (”det svenske” system) og veteran-rækker med 2-personers hold. Se DBTUs § 7.
 1. Hvornår kampene er færdigspillede: I kredskampe og i veteran-rækker stoppes kampene, når en afgørelse er truffet. I øvrige rækker spilles kampene helt ud.
 1. Kredskampe: I kredsinddelte rækker spilles der en cuptur­nering mellem de forskellige kredsvindere for den pågældende serie. Tur­neringsud­valget fastsætter spillested og tidspunkt efter lodtræk­ning.
 1. Afgørelse i kredskampe: I tilfælde af uafgjort kamp er flest vundne sæt, resp. bolde afgørende. Giver dette ingen afgørelse, spilles om på en af turneringsudvalget fastsat ny spilledato.
 1. Udgifter i forbindelse med kredskampe: Over- og underskud ved disse kampe deles ligeligt mellem de deltagende hold.

Under udgifter regnes billigst mulige rejseudgifter (for ungdom­shold tillige for en leder) samt udgifter ved kampens arrangement. Derimod ikke fortæring eller ophold af nogen art.

 

§ 21 Kvalifikation

 1. Nedrykning: De to dårligst placerede hold i herrernes Fynsserie og serie I nedrykkes til den lavere serie. De dårligstplacerede hold i serie II’s nedrykningskreds nedrykkes til serie 3 – to pr. oprykningskreds i serie 3. De to dårligstplacerede hold i hver af serie III’s nedryk­ningskredse nedrykkes til den lavere serie. Desuden spiller det dår­ligst placerede ikke nedrykkede hold i FS kvalifikat­ions­kamp mod det tredjebedste placerede oprykningsb­eret­tigede hold i serie I. Det dårligst placerede ikke nedrykkede hold i serie I spiller en kamp om en plads i serie I mod det tredjebedste placerede oprykningsb­eret­tigede hold i serie II’s opryknings­kreds.

Det dårligst placerede ikke nedrykkede hold i serie II’s nedrykningsspil spiller en kamp om en plads i serie II mod vinderen af en kamp mellem de to næstbedst placerede oprykningsberet­tigede hold i serie III’s opryknings­kredse.

Hvis der et år er flere nedryk­kere fra DT end der er oprykkere fra FS sker der straks ekstra nedrykning fra FS (og evt. serie I og II), hvis det bevirker, at antal­let af hold bliver større end anført i § 20 stk. 2.

 1. Oprykning: Op fra serie I rykkes de to bedst placerede op­ryknings­be­rettigede hold, mens det tredjebedste placerede op­ryknings­be­rettigede hold spiller om en plads i Fynsserien ­mod det dårligst placerede ikke nedrykkede hold.

Op fra serie II rykkes de to bedstplacerede oprykningsberettigede hold, mens det tredjebedste placerede op­ryknings­be­ret­tigede hold spiller mod det dårligst placerede ikke nedryk­kede hold i serie I i en kamp om en plads i serie I.

Fra hver oprykningskreds i serie III og IV oprykkes de to bedst­ placerede opryknings­beret­tigede hold, mens de tredjebedste placerede oprykningsberettigede hold i hver kreds i serie III spiller som beskrevet i § 22 om plads i serie II.

 1. Antal hold fra samme klub: En klub må kun have to hold i herrernes Fynsserie, I og serie II. Som følge heraf kan et nedrykkende hold “skubbe” sin klubs lavere rangerende hold ud af en serie.

Turneringsudvalget kan dispensere fra reglen om antal hold fra samme klub.

 1. Ombytning af hold: Hvis en klub i en sæson har et hold i en serie, hvorfra det skal rykke ned, kan intet hold fra denne klub rykke op i denne serie i næste sæson.
 1. Oprykning til DT: Oprykning fra Fyns­serien til Danmarksturneringen sker i henhold til DBTU’s turneringsreglement.
 1. Manglende hold: Hvis der ved en sæsons afslutning mangler et hold i FS, serie I eller seri­e II, rykker der et hold mindre ud af rækken.
 1. Brug af spillere i oprykningskampe: Oprykningskampe vedrører afslutningen på sæsonen. Der skal på de deltagende hold anvendes ”holdets spillere”. Ved behov for reserve eller ekstra spiller skal spillere fra klubbens lavere rangerende seniorholdhold benyttes.

For kredskampe gælder tilsvarende regler.

 1. To hold i samme serie: Hvis en klub har to eller flere hold i samme serie, lige­stilles disse, hvis de har betydning for op- eller ned­rykning.
 1. Afmelding af hold: Såfremt klubber afmelder hold i en række, som de er berettiget til at spille i, gives den/de ledige pladser til klubber, der i den netop afsluttede turnering skulle have været rykket ud af den pågældende række/kreds.
 1. Hold i samme række/kreds: Deltager en klub med to eller flere hold i samme række/kreds, betragtes disse som hold I ‑ II o.s.v. Hold I regnes som højest rangerende og bestemmelserne i § 11 om brug af reserver er gældende. I turneringerne efter jul regnes oprykningsrækker og nedrykningsrækker som forskellige rækker. En oprykningsrække rangeres over den tilsvarende nedrykningsrække. Er holdene i samme kreds, spiller de så vidt muligt deres indbyrdes kampe først i hver turneringshalvdel.

 

§ 22. Fynske mesterskaber:

FBTU afholder hvert år Fynske Mesterskaber i så mange rækker, som det må anses for nødvendig. Mesterskaberne kan afholdes samlet eller deles op i flere afdelinger. Kun spillere med A-licens i en fynsk klub kan deltage. Klubberne tilbydes at stå for arrangementet.

Der uddeles altid 4 medaljer/sæt i alle ungdomsrækker fra U21 til puslinge.  I seniorrækker uddeles altid minimum 2 medaljer/sæt, ved deltagelse af mere end 6 deltager uddeles der 4 medaljer/sæt.

Der gælder de samme regler som for åbne stævner med hensyn til lodtrækning, seedning m.v.

I elite single for damer og herrer spilles bedst af syv sæt. I alle øvrige rækker spilles bedst af fem sæt.

I eliterækkerne i single kan kun deltage Elite‑ og klasse 1‑spillere.

 

Invitationsstævner: Ansøgning om tilladelse til at afholde in­vitationsstævne skal ske til FBTUs turneringsudvalg senest 3 måneder før stævnedagen.

Arrangøren skal sende 3 stk. indbydelse, program og resultatliste til FBTUs sekretariat.

 

FBTUs Pokalturnering – ligger stille indtil videre.

 

§ 31 Sanktionsmuligheder

 1. Betaling af bøder: Evt. bøder er forfaldne til betaling ifølge FBTUs bestemmelser. Såfremt bøder ikke betales, udelukkes klubben med alle dens spillere fra deltagelse i alle arrangementer, indtil bøderne er betalt. Er der i dette tidsrum ansat holdkampe, betragtes disse som tabt af det/de pågældende hold.
 1. Udeblivelse: Udebliver et hold fra en turneringskamp, regnes kampen for tabt af det pågældende hold med maksimumcifre, og klubben idømmes en bøde på kr. 150,00. Ved udeblivelse i turneringens anden halvdels sidste 3 runder idømmes en bøde på kr. 250,00. Under særlige om­stændigheder­ kan turneringsudvalget dispensere fra ovenstående.

Endvidere er klubben pligtig til at betale evt. dokumenterede udgifter ved kampens arrangement samt ved udeblivelse fra hjem­mebanekamp at betale det tilrej­sende holds dokumenterede rej­seudgifter.

Et hold betragtes som udeblevet, når det ikke tæller mindst 2/3 af holdets spillere, og spillerne skal være benyttet lovligt.

 1. Flytning af kamp til udebane: Afbud eller udeblivelse fra en kamp i turneringens første halvdel medfører, at holdets planlagte hjem­mekamp mod samme modstander i turneringens anden halvdel flyttes til udebane af Turneringsudvalget.
 1. Sidste 3 runder m.m.: Ved udeblivelse fra en kamp på udebane betales modstanderens transportudgifter i 1. halvsæson efter FBTUs takst. Ved afbud i turneringens anden halvdels sidste 3 runder betales en bøde på kr. 150,00.

Tredje gang et hold i en sæson sender afbud eller udebliver til en ansat holdkamp, betragtes holdet som trukket tilbage, og dets spillede kampe slettes af turneringsregnskabet. Samtidig idømmes klubben en bøde for trækning af hold (se § 19). Denne bøde udgør kr. 150,00.

 1. Holdstævne: Ved afbud eller udeblivelse fra holdstævne idømmes en bøde på henholdsvis kr. 150,00. og 250,00.
 1. Fratagelse af oprykningsret: Et hold, der er udeblevet fra en ansat turneringskamp, kan ikke blive vinder af serien/kredsen, oprykkes eller modtage præmier (herunder evt. pen­gepræmier).

Turneringsudvalget kan dog, såfremt der er omstændigheder, der taler herfor, dispensere angående oprykning.


§ 32 Dispensationer
Stk. 1: Hvis særlige forhold gør sig gældende, kan turneringsudvalget dispensere fra bestemmelserne i dette reglement.


§ 33 Ikrafttræden
Stk. 1: Turneringsreglement med vejledning træder i kraft ved sæsonstarten den 1. august, såfremt anden dato ikke udtrykkeligt er anført. Stk. 2: Beslutning om ændringer af turneringsreglementet træffes på Repræsentantskabsmødet.

Ovenstående regler er sidst revideret på repræsentantskabsmødet april 2017. Ændringerne her er anført med fed kursiv.